Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Dit doet er toe

Met als uitgangspunt het leerstofjaarklassensysteem (de leerstof als uitgangspunt) geven wij zoveel mogelijk onderwijs op maat, we denken in mogelijkheden, bieden een veilige leeromgeving en hebben naast kennisdoelen, ook aandacht voor sociaal-emotionele, creatieve ontwikkeling en plezier in leren.

Het niveau waarop de kinderen werken is evenals de instructie aangepast aan de kinderen en passend binnen de wettelijke kaders van het reguliere basisonderwijs.

Het draait daarbij steeds om de volgende begrippen:

 • Relatie → Ik kan het samen
 • Autonomie → Ik kan het zelf
 • Competentie→ ik kan het

(Luc Stevens, onderwijspedagogoog)

De school is een veilige plek

Bovenstaande is uitgewerkt in de volgende 8 doelen, te weten:

 1. De school is een veilige plek
 2. We gaan op een goede manier met elkaar om
 3. We helpen de kinderen en houden rekening met onderlinge verschillen
 4. We werken naar zelfstandigheid van de kinderen
 5. We gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen
 6. We werken aan een goed schoolklimaat
 7. We houden ons aan regels en afspraken
 8. We zijn duidelijk, consequent en streng als dat nodig is.

Aangezien het gaat om een gemeenschap gelden bovenstaande zaken ook voor ouders en personeelsleden van de school.

De doelen uitgewerkt 

1.De school is een veilige plek

Om plezier in school te krijgen en tot leren te komen moet iedereen zich veilig voelen. Een kind moet het gevoel hebben dat het serieus genomen wordt en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Een kind moet weten dat de leerkracht er voor hem is en dat deze het vertrouwen heeft in de mogelijkheden van zijn verdere ontwikkeling.

2.We gaan op een goede manier met elkaar om.

Om goed met elkaar om te gaan is het van belang, dat kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen leren herkennen en dat ze leren om zich te beheersen. Om de kinderen hierbij te helpen gaan we op school de Kanjertraining gebruiken.

Hiernaast besteden we komend schooljaar extra aandacht aan het buitenspelen, kickfit en het sporten, waarbij winnen, maar vooral ook omgaan met verliezen aan bod komt.

3.Wij helpen de kinderen en houden rekening met verschillen

Kinderen, met al hun eigenheden en verschillen, hebben het vertrouwen van leerkrachten nodig dat het zal lukken. Leerkrachten die met hun geduld, hun goede vragen naar de problemen die je als kind met je werk kunt hebben, hun goede reactie op het goede moment, er voor zorgen dat je als kind weer verder kunt. Wij gebruiken reguliere lesmethodes en geven ruime aandacht aan de basisvakken lezen, rekenen en taal, waarbij wij streven naar een passend uitstroomniveau voor elk kind.

4.We geven onze kinderen steun in hun groei naar zelfstandigheid.

Het is onze overtuiging dat school meer moet zijn dan een plaats voor kennisoverdracht. Immers het kind moet straks klaar zijn voor een leven in de maatschappij. School is bij uitstek de plaats om op een veilige manier de benodigde vaardigheden met anderen te oefenen.

De wijze waarop wij kinderen begeleiden en instructie geven, is in het begin sturend. Als de basisvaardigheden in orde zijn zal dit steeds meer coachend worden.21e Eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en zelfverantwoordelijk leergedrag komen dan steeds meer aan bod.

Wij zetten Expliciete directe instructie (EDI) in, om ons onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem te optimaliseren.

De volgende lesonderdelen komen daarbij aan de orde:

Controleren van begrip

Formuleren van het lesdoel

Activeren van voorkennis

Gedegen instructie

Begeleide inoefening

Lesafsluiting

Zelfstandige verwerking

Voorbereiden op kennistoetsen

Wij begeleiden onze kinderen naar zoveel mogelijk zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en een voor het kind zo hoog mogelijk uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs. Dat doen we door de stappen ‘voordoen, nadoen, samendoen, zelf doen’ bij alles wat we de kinderen aanleren toe te passen. 

5.We gaan uit van de mogelijkheden van een kind

Met een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op wat een kind juist wel kan, groeit het zelfvertrouwen van kinderen. We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren, zodat ze trots zijn op hun eigen vorderingen. 

6.We werken met zijn allen aan een goed schoolklimaat.

Wij streven naar een schoolklimaat waarbinnen iedereen - kinderen, leerkrachten en ouders- zich prettig voelt. Daarvoor gelden er in de schoolregels en afspraken, die voor iedereen gelden. 

7.We houden ons aan regels en afspraken

Zonder regels hebben we geen houvast en zonder houvast kunnen we ons niet veilig voelen. Een kind moet weten waar de grenzen liggen, tot hoe ver het kan gaan. Daarom hebben wij regels (de Kanjerregels) en maken we samen met kinderen afspraken. Deze regels en afspraken gelden voor de hele school en worden regelmatig in alle groepen herhaald en besproken. 

8.We zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is

Soms vinden kinderen het moeilijk om zich aan de regels te houden en daarom zijn er afspraken over wat er gebeurt als kinderen zich ondanks alle inspanningen, begeleiding en begrip toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag treden we streng op om kinderen tegen zichzelf en anderen te beschermen. Immers, veiligheid is de basis. 

Waar nodig maken we -kind, ouder en school- afspraken en leggen deze vast in een verslag. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn onder andere:

 • Pesten;
 • Vernielingen;
 • Grof uitschelden van een kind of volwassene;
 • Fysiek geweld.

De school bewaakt de grenzen 

In een tijd waarin de maatschappij steeds meer zaken zoals burgerschap, veilige omgang in het verkeer, sociale vaardigheden, gezondheid, mediawijsheid, segregatievraagstuk, 21ste -eeuwse vaardigheden op het bordje van het onderwijs legt, is het een kunst om keuzes te maken. Keuzes, die helpen om de school voor kinderen een overzichtelijke en veilige omgeving te laten zijn. Een omgeving met gewoon goed onderwijs, waar kinderen met vallen en opstaan onder begeleiding van de leerkracht als leermeester, kunnen oefenen en leren. Met elkaar iedere dag een beetje beter.

Wij maken die keuzes en doen niet aan alles mee. In ons jaarplan staat beschreven wat we wel doen en waar de focus op ligt.

De school zorgt voor gewoon goed onderwijs

Ieder kind heeft talenten en ieder kind heeft zaken waar hij/zij minder goed in is. Wij menen dat vanuit die verschillen tussen mensen een krachtige, dynamische wereld groeit. We hebben oog voor de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden van elk kind.

Dat betekent niet dat wij individueel onderwijs geven. Dat betekent ook niet dat kinderen kunnen doen waar ze zelf zin in hebben.

Dat betekent wel dat wij binnen de mogelijkheden van de school en de groep ruimte geven aan verschillen in niveau, tempo, interesses, begeleiding en zorg. Dat doen wij iedere dag, dat is hard werken en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Gewoon goed is voor ons goed genoeg.

Wij bereiken dit door:

 • het inzetten van doelgerichte leerprogramma’s op verschillende instructieniveaus (effectief, samenhangend, actueel);
 • een duidelijke en gestructureerde leeromgeving (veilig, geborgen, vertrouwen);
 • het creëren van een open werksfeer (respectvol, zelfstandig, duidelijk, consequent);
 • het aanleren van een lerende houding (nieuwsgierig, motiverend, kritisch, studievaardig, keuzevrijheid, initiatief nemen);
 • het aanleren van sociale vaardigheden (Kanjertraining);
 • van iedereen te verlangen het steeds weer te proberen (bewustwording, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag en frustratie, stellen van doelen);
 • het begeleiden door betrokken leerkrachten (inspirerend, deskundig, enthousiast);
 • open te staan voor samenwerking (professioneel, enthousiast, open).

Hierdoor leggen wij een goede sociale en cognitieve basis voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst.

Ons onderwijs, dat veelal georganiseerd is in combigroepen, vraagt van de kinderen een flinke zelfsturing en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Natuurlijk helpen we kinderen daarbij. Het opvoeden van kinderen hierin is een gezamenlijke taak van ouders en schoolteam. Het is erg belangrijk dat ouders van onze uitgangspunten op de hoogte zijn en deze ook ondersteunen.

Onderscheidend: De Sprenge-Vaassen in de beweging!

Wij besteden meer dan gemiddelde aandacht en tijd aan bewegingsonderwijs en sport.

De kinderen sporten minimaal twee keer per week onder leiding van een vakleerkracht, in het keuzecircuit kunnen kinderen kiezen voor een extra keer sport, de groepen 5 en 6 gaan schoolzwemmen, we bewegen veel tijdens de lessen, zijn actief met buitenlessen en we doen buiten schooltijd mee aan een heleboel sportactiviteiten.

Voor peuters organiseren we peutergym.

Ontwikkeling van (het onderwijs in) de school: Het schoolplan

De Sprenge-Vaassen is een school in beweging. Na een ferme terugloop van het aantal leerlingen in 2017, hebben we het roer omgegooid. We hebben de wensen en eisen die de omgeving aan ons heeft gesteld, serieus genomen.

Met veel energie heeft het team zich gefocust op onderwijsverbeteringen, organisatie en communicatie. We hebben kansen gegrepen, ons ontwikkeld en daarmee het onderwijs verbeterd. Zo hebben we dat afgelopen jaar gedaan en zullen we dat in de toekomst blijven doen.

Daarvoor is een schoolplan nodig, dat richtinggevend is voor ons onderwijs. Een plan dat naar de toekomst voortdurend aangepast zal worden, omdat zich nieuwe ontwikkelingen blijven voordoen. 

Acties vorig schooljaar 2017-2018

Ieder schooljaar zetten we een aantal acties uit, ter verbetering van de school en ons onderwijs.

 • Verbeteren communicatie en verhogen zichtbaarheid door wekelijkse nieuwsbrief, nieuwe website, ouderavonden, aansluiting van alle ouders bij Parro en plaatsen van persberichten in plaatselijke krantjes;
 • Explicite directe instructie (EDI): we hebben het werken met EDI geïmplementeerd, om te beginnen in ons rekenonderwijs;
 • Traditioneel rekenen: we hebben het traditionele rekenen (weer) ingevoerd
 • Het team werkt aan verlaging werkdruk door dagelijkse stand-up en werken aan korte acties (sprint/doelenbord);
 • Handelingsgericht werken: We hebben Handelingsgericht Werken (HGW) en het maken en werken met groepsplannen verder uitgewerkt. Dit is een manier van werken waarbij we de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen goed in kaart brengen en het onderwijs aan de groep effectief vorm kunnen geven.
 • Taken: het werken met een weektaak is van groep 1 t/m groep 8 geïmplementeerd. De weektaak helpt kinderen om zicht te krijgen op de lesstof, de planning en de tijd die eraan besteed kan worden;
 • Opruimen OB, (her) inrichten
 • Kinderen zijn aanwezig bij de gespreksrondes

Daarnaast hebben we vanzelfsprekend ook bij de andere vakken aandacht besteed aan de inhoud van ons onderwijs en de kwaliteit van de instructie, we hebben gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden van de leerkrachten, het creëren van een opgeruimde schoolomgeving, veiligheid, leeropbrengsten en bovenal: we hebben veel plezier gemaakt!

Acties schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2018-2019 gaan we er natuurlijk voor zorgen dat de kinderen die bij ons op school zitten gewoon goed onderwijs blijven krijgen.

 • We gaan ervoor zorgen dat dat goede onderwijs bekend wordt in Vaassen, zodat meer ouders de weg naar onze school weten te vinden en ons leerlingaantal groeit. Dat hebben we nodig om een gezonde en levensvatbare organisatie te blijven.
 • Voor de goede onderwijs gaan we de basisondersteuning verder aanscherpen en borgen we de zaken die we vorig jaar hebben ingezet.
 • We werken het thema: school in beweging zo breed mogelijk uit: veel tijd voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs, veel aandacht voor sport, spel en bewegen tijdens de lessen en de pauzes, kick-fit-training, gezonde school;
 • We gaan met het team de Kanjertraining volgen.
 • Voor spelling hebben we een nieuwe methode uitgekozen, waarmee we na de zomervakantie gaan starten.
 • Met het team gaan we het werken met het doelenbord verder uitbreiden (Scrum).
 • Culturele en kunstzinnige vorming en techniek (CKV&T): CKV&T gaan we op de vrijdagmiddag aanbieden in circuitvorm.

Al deze zaken zijn verder beschreven en uitgewerkt in het jaarplan 2018-2019, dat te vinden is op de website.


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.