Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Dit levert het op

Uiteindelijk willen we graag een mooie bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, zodat ze later 'hun eigen broek op kunnen houden' en gelukkige mensen zullen worden. Liefst mensen die de wereld een beetje mooier maken.

Om dat een beetje meetbaar te maken, dan toch maar even wat cijfertjes:

Toetsen, verslagen en resultaten

Naast de methodegebonden toetsen, nemen we ook methode onafhankelijk toetsen af die landelijk genormeerd zijn. Wij hanteren op school de CITO toetsen, voor de vakken Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde en Spelling. Bij de kleuters nemen we de Cito’s Taal en Rekenen voor Kleuters af.

In groep 7 nemen we de CITO-entreetoets af en eind groep 8 volgt de IEP-eindtoets.

Voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij ZIEN! ZIEN! Is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys en geeft op basis van observaties van analyses concrete doelen en handelingssuggesties.

Indien gewenst kunnen we aanvullend gebruik maken van het Kanjerkindvolgsysteem, aansluitend bij de Kanjertraining.

Het toetsen heeft een tweeledig doel. Enerzijds geeft het de persoonlijke leerprestaties en eventuele achterstanden van individuele kinderen aan, zodat we vroegtijdig kunnen ingrijpen bij stagnatie, sociaal-emotionele problemen en leerproblemen. Anderzijds biedt zij de leerkrachten de mogelijkheid te onderzoeken of het aangeboden onderwijs en de leerstof wel toereikend is en aan de landelijke normen beantwoordt.  Zo bewaken we de kwaliteit van het onderwijs op de gehele school.

Inspectierapport

Op 8-12-2016 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en 22-3-2017 het basisarrangement toegekend.

Het volledige rapport is in te zien op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl

De onderwijsinspectie volgt alle scholen ‘op afstand’. Door onder andere een koppeling met CITO (toetsuitslagen) en CFI (o.a. leerlingaantallen en financiën) en de verplichte toelevering van een aantal stukken, weet de Inspectie al een heleboel van scholen, zonder daar langs te zijn geweest. Op basis van deze stukken en een overleg met het bestuur, delen zij scholen in.

Scholen waar de inspectie geen risico’s signaleert komen in een zogenaamd basispakket (het gaat om ongeveer 50% van de scholen).

De Inspectie heeft ons ingedeeld in het basispakket.


IEP-eindtoetsresultaten

De eindtoets is bedoeld om vast te stellen wat een kind aan het eind van de basisschool weet. De resultaten van alle schoolverlaters worden bij elkaar opgeteld voor het schoolresultaat.

Uitslag eindtoets (IEP)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019 (verwachting)

Schoolresultaat groep 8

80,0

(op of boven de ondergrens)

74,1

(onder de ondergrens)

80,8

(op of boven de ondergrens)

Verwachting: onder de ondergrens

En hoe ging het met hen verder?

Uitstroom PO naar VO

2015 - 2016

2016-2017

2017-2018

VSO

0

0

0

Praktijkonderwijs

0

0

0

Vmbo-basis/ kader - LWOO

3

0

0

Vmbo-basis/kader

1

1

2

Vmbo kadergerichte leerweg

3

2

1

Vmbo-kader/tl

2

0

4

Vmbo theoretische leerweg

4

0

2

Vmbo tl/HAVO

2

2

3

Havo

2

0

1

HAVO/VWO

3

1

6

VWO/Gymnasium

2

0

4

Rapport

Onze kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. 

Tevredenheidspeilingen

De oudertevredenheidspeiling die 25-2-2017 is uitgevoerd heeft te weinig respondenten om betrouwbare conclusies uit te trekken.


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.