We halen

de wereld

in de school

Maak

kennis met

onze school

Nieuws > Nieuwsflits > Dalton-in-wording

Dalton-in-wording

Daltononderwijs op de Sprenge Vaassen

We zijn een Daltonschool in wording. In deze visie gaat het over het ontwikkelen van het kind als persoon, waarbij je moet denken aan zelfregulatie, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, initiatieven durven nemen, creatief zijn.

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het daltononderwijs samengevat in de volgende kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en borging.

Verantwoordelijkheid
In het Daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.

Vrijheid betekent niet dat een kind kan doen en laten wat het wil; het gaat gepaard met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Kleuters en 12-jarigen ervaren vrijheid in verschillende mate op hun eigen manier. In taken vinden leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid. Hun keuze ligt in:

 • Het tempo en de volgorde;
 • Het al of niet raadplegen van hulp;
 • Alleen werken of samenwerken;
 • De tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed.

De leerkracht kent en begeleidt de kinderen individueel goed. De ruimte voor ieders vrijheid en verantwoordelijkheid wordt afgestemd op wat de leerling aankan.

Zelfstandigheid
Hieronder verstaan wij het zelf kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden. Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen.

Wij stimuleren zelfwerkzaamheid door de kinderen zelfstandig en zelf ontdekken te laten werken. De taken die een kind aangeboden krijgt zijn aangepast aan zijn of haar ontwikkeling en individuele leermogelijkheden. De taken zijn zo aan ieder leerling aangepast dat hij of zij er zelfstandig aan kan werken en problemen kan oplossen. Naarmate het kind zelfstandiger wordt, leert het meer gerichte keuzes te maken.

De zelfwerkzaamheid komt vooral tot uiting in ons takensysteem, waarmee leerlingen zelf keuzes maken in bijvoorbeeld de volgorde van de verwerking van de vakken, de plaats van werken en het wel of niet samenwerken met andere leerlingen. De leerkrachten begeleiden de kinderen daarbij in hun ontwikkeling. De nadruk ligt dan op de controle van het proces, naast de beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties.

Samenwerking
Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben.

Als leerlingen een opdracht niet kunnen uitvoeren, kunnen ze hulp vragen aan elkaar. Door leerlingen goed te laten samenwerken, vullen ze elkaar aan, helpen ze elkaar op basis van sterkte en zwakke punten, proberen ze samen naar een oplossing zoeken en stimuleren ze elkaar. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en daardoor kunnen we nog meer resultaten halen, zowel op sociaal- als leergebied. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ten opzichte van elkaar meelevend, belangstellend en verdraagzaam zijn. Daarbij maken wij gebruik van de principes vanuit het coöperatief leren.

Effectiviteit
De ‘taak’ is een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

Het onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wanneer leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs effectiever. Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaamheid en sociaal verantwoordelijk worden; geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. 

Reflectie
Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het onderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meeste effectieve leerweg voor ieder kind. Ook de school reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is op onze school belangrijk. Op veel Daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan de het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de taakbrief vooraf moeilijk inschat dan ze blijken te zijn.

Ook wordt er gereflecteerd op de vaardigheden zelfstandig werken en het samenwerken. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend.

Op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het onderwijs voortdurend plaats.

Borging
Teamleren heeft een hoge prioriteit op onze school. Het is belangrijk om als team de kwaliteit van het onderwijs te borgen. De komende jaren zullen we werken aan de implementatie van Daltononderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalton leerlijnen

De Sprenge Vaassen heeft voor elke kernwaarde van het Daltononderwijs leerlijnen beschreven.

Leerlijn verantwoordelijkheid

In de leerlijn verantwoordelijkheid staan in elke groep de volgende onderdelen centraal:

 • Ik ben verantwoordelijk voor de taak;
 • Ik ben verantwoordelijke voor de materialen
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn omgeving.

Leerlijn zelfstandigheid

In de leerlijn zelfstandigheid staan in elke groep de volgende onderdelen centraal:

 • Ik kan mijn werk inplannen
 • Ik weet zelf oplossingen te vinden
 • Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht.

Leerlijn samenwerken

In de leerlijn samenwerken staan in elke groep de volgende onderdelen centraal:

 • Ik kan op verschillende manieren samenwerken
 • Ik kan met een ander een probleem oplossen
 • Ik sta open voor ideeën van anderen en toon belangstelling voor wat er gezegd wordt.

Leerlijn effectiviteit

In de leerlijn effectiviteit staan in elke groep de volgende onderdelen centraal:

 • Ik kan de leertijd goed benutten
 • Ik kan de keuzemogelijkheden goed benutten
 • Ik maak keuzes die gemaakt zijn op het behalen van het doel

Leerlijn reflectie

In de leerlijn reflectie staan in elke groep de volgende onderdelen centraal:

 • Voor het werk
 • Tijdens het werk
 • Na het werk

Voor het werk kan de leerling een inschatting maken hoeveel tijd de taak in beslag zal nemen, ook leert de leerling zichzelf een doel te stellen. Tijdens het werk kan de leerling op tijd hulp vragen voor de taak of wanneer de planning niet verloopt zoals gedacht. Na het werk kan de leerling zelf nakijken en vertellen wat hij/zij geleerd heeft.

Deel deze pagina:

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.