Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Het Team

Het team

 

 

Teamleden:

Directeur                        : Maikel van Breukelen
Leerkracht groep 1-2a   : Elieke Berenschot en Janny Thomassen
Leerkracht groep 1-2b   : Marie-Louise Lansink
Leerkracht groep 3        : Janny Thomassen en Nina Vosjan 
Leerkracht groep 4-5     : Michelle van Heusden en Sabrina van Herpen
Leerkracht groep 6-7-8  : Kim van der Vegt en Sabrina van Herpen
Onderwijsassistent         : Anne Buitenhuis
Ib-er                                : Tenielle Kanis
Conciërge                       : Arjan 
Schoonmaker                 : Arend Cieraad
Administratie                   : Sandra Knol

Binnen het team zijn een aantal functies te onderscheiden:

  • De groepsleerkracht vormt het hart van het onderwijs. De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het lesgeven binnen haar/zijn groep. Vaak deelt zij dit met een collega. Een groep heeft dan les van twee leerkrachten (duopartners). Dit kan het geval zijn als een leerkracht in deeltijd werkt of nog andere taken heeft binnen de school. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders;
  • De intern begeleider coördineert de zorg. Zij is verantwoordelijk voor het leerlingzorgsysteem, het bijhouden van de leerlingdossiers, het adviseren en begeleiden van leerkrachten en het bijhouden van de orthotheek. (een verzameling van materialen bestemd voor het begeleiden van kinderen die speciale hulp nodig hebben). Ook onderhoudt zij de contacten tussen de school en externe instanties, zoals scholen voor voortgezet onderwijs, logopedist, het Kenniscentrum, het samenwerkingsverband, de onderwijsondersteuner, Speciaal Onderwijs, het bovenschools netwerk en externe ondersteuners;
  • De onderwijsassistent is de extra hand in de school. Zij wordt aangestuurd door de intern begeleider en biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben door met hen in kleine groepjes te werken aan onder andere taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en leesvoorwaarden. De onderwijsassistent kan ook ingezet worden bij de uitvoering van de arrangementen;
  • De administratief medewerkster regelt de administratie van de school;
  • De conciërge is de spin in het web als het gaat om niet-onderwijsinhoudelijke diensten, zoals onderhoud en facilitaire zaken;
  • De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van alle zaken op schoolniveau, zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie. De directeur is eindverantwoordelijk;
  • De sport-coördinator;
  • MR-lid: afgevaardigde namens het personeel in de medezeggenschapsraad

Stagiaires

Diverse opleidingen doen een beroep op onze school om enkele stagiaires te mogen plaatsen. Wij geven daar graag gehoor aan zodat deze toekomstige collega’s ervaring op kunnen doen. De taken die deze stagiaires opgedragen krijgen, kunnen zowel van hun eigen opleiding als van onze school komen. Stagiaires die een stageplaats zoeken, kunnen zich per mail aanmelden bij de directeur.

De ouders

Ouders zijn van grote betekenis voor de school.

Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Het accent op school ligt op het onderwijs. Het accent thuis ligt op de opvoeding. Een goede samenwerking tussen school en thuis (op beide gebieden) is noodzakelijk om kinderen optimaal te laten functioneren op school. Dit kan worden gestimuleerd door met uw kind over schoolse gebeurtenissen te praten, maar ook door de school regelmatig te bezoeken en/of actief deel te nemen aan de activiteiten binnen de school.

Het bestuur

Het bevoegd gezag van De Sprenge-Vaassen berust bij het bestuur van stichting Proo. Het bestuur van de Stichting bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de organisatie door regelmatig contact te hebben met directies, (G)MR, ouders en teams. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gegeven onderwijs en de onderwijsresultaten en wordt daarop gecontroleerd en aangesproken door de onderwijsinspectie en de Raad van toezicht. 
Op het gebied van personeel, huisvesting en financiën schept het bestuur voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De dagelijkse leiding van de school is gemandateerd aan de directeur. Directie en bestuur komen regelmatig bijeen om de gang van zaken en beleidsvragen te bespreken. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en de directie van de school staat beschreven in het directiestatuut.

Onder 'Ons gebouw en schoolplein' laten wij trots ons groene speelplein zien.


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.